Kaalslag 35 hectare bomen wordt gecompenseerd

Lansingerland – Voor de aanleg van de A16 Rotterdam moeten op en langs dat tracé op een dertigtal plaatsen grote hoeveelheden bomen en struiken worden gerooid. Het college van b. en w. heeft op verzoek van de commissie Ruimte nu een overzicht naar de gemeenteraad gestuurd en beschreven hoe de compensatie op hoofdlijnen zal worden uitgevoerd. Na enig krentenwegen komt het saldo precies op nul. Dat is toch niet genoeg? Wij vroegen wat eerste reacties aan Menno Duk (GroenLinks), Jaap van Lien (Rotta) en Michaël Wilde (platform Lansingerland Samen Duurzaam).

Freek J. Zijlstra

Wethouder Kathy Arends zegde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 3 december 2019 toe om een overzicht te geven van de bomen die moeten wijken voor de A16 Rotterdam en op welke plaatsen dat met nieuwe aanplant gecompenseerd zal worden. Bij brief van 23 juni jl. verstrekte de wethouder dat overzicht met een planmatige bijlage van De Groene Boog (dd. 7 februari jl.).

De verantwoording

Het gaat in totaal om 34,9 hectare. U heeft in De Heraut van 17 mei jl. op luchtfoto’s van Rijkswaterstaat kunnen zien wat de impact daarvan op de omgeving is. Voor de begripsvorming: 35 hectare komt ongeveer overeen met 52 voetbalvelden! In het oog springende locaties zijn het Lage Bergse Bos, de Schieveensedijk, de kruising van de N471 en de N209 en President Rooseveltweg met het Terbregseplein.
Volgens afspraak zal aannemerscombinatie De Groene Boog binnen de grenzen van het tracé 23,5 hectare compenseren en buiten het tracé wordt de resterende 11,4 hectare gecompenseerd op het grondgebied van gemeente Rotterdam (6,5 hectare) en op het grondgebied van gemeente Lansingerland (4,9 hectare). Het streven is om dit zo dicht mogelijk in de buurt van het tracé te doen.
Genoemde aantallen kunnen nog worden gewijzigd als de hoeveelheid verwijderd groen in belangrijke mate afwijkt van de geschatte hoeveelheden.
Rijkswaterstaat heeft met Staatsbosbeheer afgesproken om tijdens het eerstvolgende plantseizoen in het Lage Bergse Bos al te beginnen met een deel van de herplant, op 3 hectare van het grondgebied van gemeente Lansingerland. Dit wordt beschouwd als een kwaliteitsimpuls om het Lage Bergse Bos weer een robuuste uitstraling te geven. Per saldo blijft voor de gemeente Lansingerland dan nog 1,9 hectare over om op andere plaatsen te kunnen compenseren.

Reacties uit het veld

Michaël Wilde: “Ik zou graag willen zien dat er overgecompenseerd wordt. Het gaat nog heel veel jaren duren voordat de hoeveelheid bomen en de biodiversiteit weer terug is op het oude niveau, dus alleen compensatie is wat Lansingerland Samen Duurzaam betreft niet voldoende. Daarnaast is het van groot belang dat er zo snel mogelijk wordt gestart met het planten van nieuwe bomen en dan veel meer dan de genoemde 3 hectare. Het is niet alleen belangrijk voor de natuur maar ook een helder signaal aan de bewoners. Nu komt het wat zwak over, zo van ‘Wij doen alléén wat écht nodig is en wij zien wel wat er in de toekomst gaat gebeuren’. Ik zou zeggen: Zie dit als een kans, laat je groene ambities zien en dat je als college van b. en w. het belang van de natuur onderschrijft. Laat zien dat Lansingerland een prachtige groene gemeente kan zijn waar wij de natuur zien als iets van enorme waarde en kracht.”
Jaap van Lien: “Nieuw kun je de cijfers niet noemen, we kregen ze al een jaar geleden van de gemeente Rotterdam. Ze vallen ook tegen. Een forse overcompensatie zou voor de hand liggen na het verwijderen van veel grote volwassen bomen die echt zo niet terugkomen! Nieuw is wel het compenseren van 3 hectare in het Lage Bergse Bos. ‘Waarom daar?’, vraag je je af. Het bos krijgt al heel veel aandacht. Compenseren buiten het tracé doe je beter op plekken waar overlast voorkomen moet worden. Vandaar het pleidooi van Rotta voor het snel bebossen van de open strook langs de Wildersekade aansluitend aan Park de Polder. Ter bescherming van de nieuwe woonwijken en bovendien ter versterking van de ecologische verbinding tussen de Vlinderstrik en het Rottemerengebied. Verder zou vooral de beplanting van het Triangelpark tussen de Bergweg-Zuid en de Doenkade aandacht moeten krijgen. Inpakken van de snelweg in robuust groen is daar geboden!!”
Menno Duk: “Er is altijd gezegd dat we de A16 Rotterdam niet zouden horen, zien en ruiken. Uiteraard is dat flauwekul, maar we moeten als gemeente daar wel doen wat mogelijk is. Precies evenveel bomen herplaatsen als er gekapt zijn, is daarvoor niet genoeg. Enorme bomen worden nu vervangen door sprieten met een paar bladen. Dat is volstrekt onvoldoende tegen de uitlaatgassen en de herrie, laat staan dat het evenveel onderdak geeft aan de dieren die woonden in de gekapte gebieden. Het kost jaren om dat terug te krijgen, dus moeten we zo snel mogelijk beginnen met aanplanten. Niet alleen de gekapte bomen zouden moeten worden gecompenseerd, maar ook de uitlaatgassen van deze nieuwe snelweg in ons leefgebied. Zoals Rotta al eerder aangaf, vindt ook GroenLinks dat de nieuwe bomen moeten komen waar ze verkeersoverlast tegengaan en de ecologie versterken. Het ligt voor de hand om dat in samenwerking met Rotta op te pakken.”