Ontwikkeling Bergschenhoek Centrum

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft bij brief van 24 juni jl. de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die gezet zijn en verder genomen zullen worden om de facelift van Bergschenhoek Centrum gerealiseerd te krijgen. De commissie Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat de moeizame onderlinge verhoudingen in de stuurgroep de ontwikkeling van het centrum niet langer mogen vertragen en heeft het college gevraagd om door te pakken. Een samenvatting van de brief.

Freek J. Zijlstra

Het actieplan voor de ontwikkeling van Bergschenhoek Centrum dateert al weer van oktober 2017. Een actieplan dat onder regie van een adviesbureau de instemming kreeg van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. Dat resulteerde in mei 2018 tot een opdracht aan onderzoeksbureau BRO om te komen tot een duurzame ruimtelijk functionele structuur voor het centrum van Bergschenhoek. De gemeenteraad nam € 1,5 miljoen in de begroting op.
In 2019 zijn stappen gezet om de doelen uit de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma te realiseren. Er is een centrummanager aangetrokken. Er is ingezet op het creëren van het benodigde draagvlak onder de meerderheid van de ondernemers en bewoners in het centrum van Bergschenhoek. Dat is geen eenvoudige opgave gebleken. Er is aan een stuurgroep gevraagd input te geven voor het definitief ontwerp voor de herinrichting van het centrum.
Begin 2020 is ontwerpbureau Felixx architects gecontracteerd voor het maken van het Inrichtingsplan voor het centrum van Bergschenhoek. In maart jl. is het schetsontwerp gepresenteerd aan de stuurgroep die hierop met enthousiasme heeft gereageerd. De Voorlopige Ontwerpfase loopt in verband met de coronacrisis nu door tot de zomervakantie.

Gekissebis

Het beoogde tempo van de ontwikkeling is niet gehaald door de moeizame onderlinge verhoudingen tussen de verschillende stakeholders in het centrum. Het college schrijft dat er vanuit de gemeente veel inzet is geweest om iedereen op één lijn te krijgen, maar dat de betrokkenen daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Het college somt naast de inzet op samenwerking en draagvlak, ook nog eens de vijf belangrijke pijlers van het uitvoeringsprogramma op: 1. Samenwerking als voorwaarde; 2. Sterk verzorgend boodschappencentrum; 3. Aangenaam verblijven; 4. Logische routing en bereikbaarheid; 5. Schoon, heel en veilig.
Het college constateert dat er veel speelt in het centrum van Bergschenhoek. Om helderheid en lijn aan te brengen in de verschillende rollen, taken, opgaven en problematiek is in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe overlegstructuur opgesteld en begin juni geëffectueerd in een Ondernemersplatform, Bewonersplatform en een Klankbordgroep herinrichting. De stuurgroep is ontbonden. Ieder gremium komt één keer per vier weken bij elkaar. Het centrummanagement en de uitwerking van de centrumvisie/herinrichting is verdeeld over twee verschillende ambtenaren. Er is gestart met een nieuwsbrief voor ondernemers en bewoners van het centrum.
Het Schetsontwerp wordt momenteel getoetst op de financiële en technische haalbaarheid om tot een voorlopig ontwerp te komen. Eind 2020 start naar verwachting de periode van vergunningen en aanbesteding en in het 4e kwartaal van 2021 zal met de uitvoering kunnen worden begonnen.
Het college besluit met de constatering dat er hard gewerkt wordt om het centrum van Bergschenhoek een stevige impuls te geven. Daarbij is de inzet, samen met de betrokkenen, om in Bergschenhoek een levendig en bruisend centrum te realiseren.