Procedure verkenning woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder

Lansingerland – Tijdens een Beeldvormingsavond op woensdag 23 juni jl. kwamen de woningbouwplannen voor Driehoek Noordpolder aan de orde. Weinig concrete plannen voor wie dat misschien verwachtte, maar eerder een planmatig overview van de afgelopen decennia.

Freek J. Zijlstra

Op woensdagavond 11 september 2019 presenteerde firma Blauwhoed de plannen voor de bouw van ongeveer 100 woningen aan belangstellende inwoners van de naastgelegen Edelsteenbuurt en aanwezige raadsleden.
Volgens Blauwhoed ligt het in de bedoeling een gedifferentieerd woningaanbod voor een brede doelgroep te realiseren. Men denkt aan sociale woningbouw, ruime herenhuizen en gelijkvloerse eengezinswoningen. Er werd heel ambitieus een tijdpad geschetst met een ontwerpfase in het vierde kwartaal van 2019 en een start van de verkoop in het derde kwartaal van 2020. De daadwerkelijke bouw zou in het tweede kwartaal van 2021 starten.
Deze aankondiging bracht heel veel beroering onder inwoners van de Edelsteenbuurt.

Nog aan het begin

Vlak voor de lockdown stond op 10 maart jl. Driehoek Noordpolder op de agenda van de commissie Ruimte. De boodschap van de bewoners is duidelijk: ‘Houd de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd!’ Op 18 december 2019 werd nog een petitie ondertekend door bijna 600 bewoners van de Edelsteenbuurt en aan wethouder Kathy Arends aangeboden. Daar was het even bij gebleven omdat we volgens de wethouder nog maar aan het begin van de procedure zitten. Blijkbaar een stuk minder voortvarend dan waarmee firma Blauwhoed inwoners de stuipen op het lijf jaagde.
Toch was Michiel Muis (D66) er niet helemaal gerust op: “Ik hoor de hele tijd dat de raad ‘in the lead is’, maar dat is helemaal niet zo. Het college trekt samen op met firma Blauwhoed. Wij mogen nu helemaal aan het eind van een doorlopen proces er iets over zeggen!”
Op dinsdag 23 juni jl. werd tijdens een Beeldvormingsavond de stand van zaken gegeven. Resultaat: Er is een Werkgroep Verkeer opgericht.

Wat bepaalt de raad?

Er werd in de presentatie uitvoerig stil gestaan bij de geschiedenis van locatie Driehoek Noordpolder. Waarom? Uit stukken van 1972 blijkt dat de aanvankelijke plannen voor bebouwing vervielen toen Rijksweg 14 door dit gebied gepland werd, en pas in 1984 werd duidelijk dat hiervan geen sprake meer zou zijn. In 2005 werd nog genoteerd dat dit gebiedje een agrarische functie zou houden, maar mogelijk in de toekomst met woningen bebouwd zou worden. Men gaf de woningdichtheid, bouwhoogte en ontsluiting via de Smaragd zelfs aan. Schreef firma Blauwhoed in 2001 nog over 30 woningen in een parkachtige omgeving op grote kavels en één appartementenblok, in 2016 gaat het over woningen in de sociale en vrije huursector. Dan staat ook in het Bestemmingsplan Berkel dat Driehoek Noordpolder in de toekomst mogelijk in aanmerking komt voor woningenbouw. ‘Vooralsnog is dit niet aan de orde. Voor eventuele toekomstige ontwikkelingen dient een afzonderlijk bestemmingsplan te worden opgesteld’. En aan de gemeenteraad wordt gemeld: ‘De planontwikkeling is op dit moment onvoldoende concreet om goede kaders van de wijzigingsbevoegdheid te genereren’.
In de presentatie werd ook nadrukkelijk gewezen op twee aangenomen moties, uit november 2018 waarin de raad kaders stelt en uit juli 2019 dat er sneller gebouwd moet worden.

Waar staan we nu?

Samengevat is nu in een fase van ‘verkennende gesprekken, met ambities en procesafspraken’ aangebroken. De stappen die in dat proces aan de orde komen, zijn (achtereenvolgens): differentiatie, dichtheid van de bebouwing, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing, verkeersontsluiting, parkeernorm, duurzaamheidsaspecten en burgerparticipatie.
In het tijdpad ziet het er als volgt uit: input samenleving november 2019, kaders en ambities (2020), ontwerpen, onderzoeken, inspraakmoment (begin 2021), ruimtelijke procedure, zienswijzen, start bouw. Tot de inspraakmomenten rekent men ook de infomarkt in september 2019 en het webformulier van Blauwhoed. En vooral de Werkgroep Verkeer, waarin bewoners participeren.
“Wat onderzoekt die werkgroep”, vraagt Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland). De ambtenaar: “Alle varianten. Het is een verkenning in de breedte.” En over burgerparticipatie: “Participatie staat of valt met het verwachtingspatroon.” Charles van Harn (CDA) begrijpt niet dat er een werkgroep verkeer in het leven is geroepen, als het besluit of er überhaupt woningen komen, nog genomen moet worden, tòch? Dat is een politiek statement. “Kan de raad nog beslissen dat er géén woningbouw komt?” vraagt Ronald van de Stadt (D66). Ook dat is een politiek statement.
Wordt vervolgd in commissie en raad.