Er ligt een herzien Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Lansingerland – De gemeente heeft een strategisch onderhouds- en vervangingsplan gemaakt waarin alle schoolgebouwen voor basisonderwijs beoordeeld zijn en in beeld zijn gebracht. Uiteraard gaat het erom de uitgaven tijdig op te nemen in een meerjarenbegroting en niet voor onverwacht grote investeringen te staan.

Freek J. Zijlstra

De gemeente heeft het huisvestingsplan zoals dat sinds 2013 in gebruik is drastisch herzien en een meerjarenplanning voor het dertigtal gebouwen voor primair onderwijs gemaakt. Het is een beleidsstuk geworden waarover commissie Samenleving, waaronder onderwijs valt, in een volgende vergadering de puntjes op de i zal zetten, waarna de gemeenteraad in de vergadering van 16 juli tot vaststelling zal overgaan.
De gemeente heeft een zorgplicht en maakt met de schoolbesturen bindende afspraken over groot onderhoud, renovatie of vervangende nieuwbouw. Op die manier hoopt het gemeentebestuur ad hoc aanvragen zoveel mogelijk te vorkomen en de kosten gelijkelijk over de jaren te kunnen verdelen.
Op woensdag 10 juni jl. werd de commissie alvast door het ambtelijk apparaat online bijgepraat over het beleidsdocument.

Kwaliteit in beeld

In een spreadsheet is een meerjarenoverzicht gemaakt van waarin de huidige bouwkundige staat van elk schoolgebouw na een zorgvuldige schouw is vastgelegd. Elke locatie is beoordeeld op uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, binnenmilieu, exploitatie, en onderwijskundige functionaliteit. Totaalscores bepalen het strategisch vastgoedbeleid. Schoolgebouwen die op de zes onderdelen in totaal bijvoorbeeld minder dan 57 punten scoren, worden aangemerkt voor renovatie of nieuwbouw binnen de komende 5 jaar. Schoolgebouwen die meer dan 69 punten scoren komen daarvoor volgens de huidige inzichten pas over 20 jaar in aanmerking. Recent gebouwde locaties zoals De Gouden Griffel aan de Theo d’Orsingel en De Klipper aan de Gouden Uillaan halen nu bijvoorbeeld totaalscores van respectievelijk 79,5 en 83.
In het beleidsstuk spelen niet alleen de kwaliteit van de huisvesting een belangrijke rol, maar uiteraard ook de prognoses van leerlingenaantallen in een bepaald voedingsgebied.
De gemeente streeft een divers onderwijsaanbod na en vindt dat scholen ook een samenbindende wijkfunctie hebben. Ondanks het feit dat schoolgebouwen een lange levensduur van ongeveer 40 jaar moeten hebben, is van doorslaggevend belang dat de functionaliteit mee kan groeien met de tijd.
Bij de planvorming voor Wilderszijde en de laatste ontwikkelingen in Berkel Westpolder zal daar de grootste aanwas in leerlingenaantallen in Lansingerland zijn. Voor Wilderszijde is de vestiging van drie scholen voorzien, waarvoor schoolbesturen zich al gemeld hebben. Het gaat dan om het verplaatsen van een huidige school of het realiseren van een nieuw type (vrije) school. Eerst mogelijk in tijdelijke huisvesting, waarna gefaseerd permanente bouw gerealiseerd zal worden.

Duurzame schoolgebouwen

De basisnorm voor schoolgebouwen is ‘bijna energie neutraal gebouw’ (BENG). De gemeente streeft echter naar categorie ENG. Daarvoor is wel extra financiering nodig en vanaf 2024 zal het geraamde tekort jaarlijks dan ook van € 200.000 oplopen naar € 800.000. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd in te stemmen met een afschrijvingslastenreserve van € 4,7 miljoen ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen voor de bestaande schoolgebouwen in de komende 15 jaar. Voor nieuw te stichten scholen wordt voor de eerste inrichting en het onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar € 1 miljoen gereserveerd.