College roept provincie op bemiddeling aan te gaan in dossier Bleizo-West

Lansingerland - Tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur van 6 maart werd er naar aanleiding van een bespreekstuk van GroenLinks gesproken over verschillende brieven die mogelijk een nieuw hoofdstuk in het dossier rond Bleizo-West inluiden. In dit dossier staat het college van Lansingerland al langere tijd lijnrecht tegenover de provincie omtrent de invulling van Bleizo-West.

Valentijn van Maurik

Aanleiding voor dit bespreekpunt waren verschillende brieven over Bleizo-West met onder meer een verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland aan Gedeputeerde Staten en een oproep van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Met het bespreekstuk wilde GroenLinks het college bevragen over deze kwestie en andere partijen de ruimte geven om hun licht te laten schijnen over de brieven.

Nieuwe brieven

Op 8 februari 2024 heeft het college een nieuwe reactie gegeven op het besluit van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of realisatie van windturbines mogelijk is op Bleizo-West. Eerder gaf het college al aan niet blij te zijn met dit besluit, aangezien dit vertraging oplevert voor de ontwikkeling van de locatie. Het college van Lansingerland pleit al langere tijd voor woningbouw op Bleizo-West. In de laatste brief van het college over dit conflict wordt de conclusie getrokken dat het dossier nu écht vastzit. Daarom roept het college van Lansingerland Gedeputeerde Staten op om een gezamenlijk verzoek te doen tot bemiddeling door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om zo tot een oplossing te komen. Voorafgaand aan deze brief kwam ook de MRDH al met een reactie op het vastzittende dossier omtrent deze locatie. In deze brief wordt eveneens opgeroepen om een ‘bestuurlijke bemiddelaar’ te zoeken om zo tot een oplossing in dit conflict te komen.

De fracties aan het woord

GroenLinks vond het nodig dit bespreekstuk te agenderen, omdat de timing en de inhoud van de door gemeente verstuurde brief de fractie heeft verbaasd en hier graag over van gedachten wilde wisselen met het college.
Het CDA pleitte tijdens de vergadering nogmaals voor een combinatie van bedrijventerrein en windturbines, waarin de behoefte van Nieuwe Lansinger Stroom voor exploitatie van windturbines op Bleizo-West en de wens van onder meer VNO-NCW voor bedrijventerrein op deze locatie kunnen samenkomen. Ook baart het financiële plaatje het CDA zorgen. De partij ziet dat de realisatie van de toegestane plannen de gemeente ruim 11 miljoen zouden opleveren. Door de impasse in dit dossier, waarvan het CDA aangeeft dat de gemeente die zelf heeft gecreëerd, voorziet het CDA dat dit geld komt te verdampen.
De VVD gaf aan verrast te zijn door de plotselinge draai van het college. Waar in januari het college nog sprak over een goede relatie met het college van Gedeputeerde Staten constateert de VVD nu dat het college van Lansingerland ‘de messen aan het slijpen is om het goede gesprek te voeren’. WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66 en Leefbaar 3B gaven aan achter het college te staan en de brief aan Gedeputeerde Staten ook zeer passend te vinden.

Reactie college

Wethouder Muis benadrukte dat de provincie eenzijdig heeft gekozen voor windturbines op deze locatie en hierbij geen ruimte biedt om een goed inhoudelijk gesprek te kunnen voeren. Daarom wordt nu de weg naar bemiddeling gezocht. Hieraan voegde wethouder Fortuyn toe zich te zullen schikken naar de uit de bemiddeling gekomen uitkomst. Het college geeft aan bereid te zijn mee te denken aan oplossingen omtrent verduurzaming, maar de manier waarop Bleizo-West wordt gegijzeld voelt voor het college als een graat in de keel. Het college deelt ook de zorgen van het CDA over het verdampen van 11 miljoen euro, wat volgens het college zal gebeuren door het gijzelen van Bleizo-West door de provincie.
Wethouder Fortuyn gaf tijdens de commissievergadering aan bereid te zijn samen met de raad een beeld te schetsen van de financiële gevolgen van het plaatsen van windturbines op deze locatie ten opzichte van het realiseren van bedrijvigheid of wonen op deze locatie.
Marko Ruijtenberg van GroenLinks gaf aan niet tevreden te zijn met de antwoorden van het college op sommige vragen uit het bespreekstuk. Reden voor hem om schriftelijke vragen te stellen in de hoop wel een antwoord te krijgen.