Jeugdhulpverlening

Deel uw ervaringen met de ASD

Je wilt er eigenlijk niet over nadenken, maar soms is het nodig dat hulp aan of zorg voor de jeugd door professionals wordt gegeven. Bijvoorbeeld als er sprake is van opgroei- of opvoedingsproblemen bij kinderen of jongeren. Of als er psychische problemen en stoornissen zijn waar ouders of verzorgers geen raad mee weten. Zij kunnen dan een beroep doen op professionele hulpverleners, mensen van wie het dagelijks werk is om jeugdigen te helpen.
Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 heeft de gemeente een belangrijke taak en verantwoordelijkheid bij de jeugdhulpverlening. Ook is de gemeente sindsdien verantwoordelijk voor de uitvoering van ondertoezichtstelling en jeugdreclassering, zaken waar de rechter aan te pas komt.
Heel veel zorg voor en hulp aan jeugdigen wordt vanzelfsprekend verleend door hun eigen omgeving: ouders en familie, leerkrachten, sportbegeleiders. Voor preventie en opvoedingsondersteuning kunnen ouders en verzorgers ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, bij coaches op school en bij jeugd- en jongerenwerkers, of bij praktijkondersteuners van huisartsen. Voor specialistische hulp is een verwijzing ‘individueel maatwerk’ nodig. Die moet de gemeente afgeven.
Het aantal kinderen dat extra hulp nodig heeft is de laatste jaren in het hele land sterk gestegen. In 2022 kregen in Lansingerland 1626 kinderen professionele hulp, ruim één op de twaalf. Dat is drie keer zoveel als in de jaren daarvóór. Voor deze stijging zijn verschillende oorzaken te noemen. Mentaal welzijn speelt een rol, maar ook ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de bestaanszekerheid die voor steeds meer gezinnen een probleem wordt en een ontbrekend gevoel van welbevinden bij jongeren.
Het sterk gestegen aantal hulpaanvragen leidt tot steeds langere wachtlijsten. In Lansingerland kan het wel acht maanden duren voor de gevraagde hulp er komt. Ook de kosten van jeugdhulpverlening zijn sterk gestegen. Landelijk met € 1,9 miljard per jaar méér dan in 2015 toen de Jeugdwet van kracht werd.
Dit kan zo niet doorgaan, vindt ook de gemeente Lansingerland. Daarom worden extra medewerkers aangetrokken om de wachtlijsten in te korten en wordt het budget voor dit jaar opgehoogd tot ruim € 13 miljoen. Ook de manier waarop Lansingerland de jeugdhulp heeft georganiseerd gaat veranderen.
De Adviesraad Sociaal Domein, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over sociale aangelegenheden, zal om een oordeel worden gevraagd over de veranderingen die moeten leiden tot verbetering van de situatie.
Maar wie kan daar nu beter over iets over zeggen dan de inwoners van Lansingerland die zelf ervaring hebben met opvoedingsondersteuning? Daarom vragen wij mensen die nu ondersteuning ontvangen, of die eerder hebben gekregen, om de Adviesraad Sociaal Domein te laten weten wat hun ervaringen zijn. Waar liep het niet goed in uw contact met de gemeente of met hulpverleners? Wanneer had u misschien zelfs het gevoel dat u met uw hulpvraag in de steek werd gelaten door de zorgprofessionals?
Vertel het ons op het e-mailadres: secretariaat@asd-lansingerland.nl. Het spreekt vanzelf dat wij strikt vertrouwelijk met uw verhaal om zullen gaan.

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland
Henny Strooij www.asd-lansingerland.nl

​​​​​​​