Startsein invoering nieuw afvalscheidingssysteem

Lansingerland - Op donderdag 29 september gaf wethouder Michiel Muis (Afvalinzameling en Duurzaamheid) op het Afvalbrengstation in Bergschenhoek het startsein voor de nieuwe gemeentelijke campagne over afvalscheiding, ´Samen halen we er alles uit´. De actie moet de inwoners van Lansingerland motiveren om hun afval nog meer dan nu al het geval is te scheiden.

Arie van Driel

De expeditie is tevens bedoeld om de inwoners te informeren over een belangrijke verandering in de Afvalstoffenheffing per 2023. Vanaf 1 januari volgend jaar gaat de gemeente over op een nieuw systeem (Diftar). Met als gevolg dat mensen die vaker restafval aanbieden automatisch meer betalen dan mensen die dit minder vaak doen.

Afvalcoaches

Het invoeren van een dergelijk betaalsysteem naast de vaste afvalstoffenheffing roept inmiddels onder de inwoners van Lansingerland tal van vragen en weerstanden op. Om hen zo goed en transparant mogelijk door de invoeringsfase heen te loodsen, heeft de gemeente twee afvalcoaches (Laura en Youssef) aangesteld. Met hen kan een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek aan huis.
Ondertussen neemt de stapel ingezonden brieven van lezers die onder meer ongerust zijn over de voor hen financiële gevolgen of die twijfels over de eerlijkheid van het nieuwe systeem hebben, op de redactie van De Heraut gestaag toe. Aan de wethouder de taak om de onrust te stellen.

Toelichting door wethouder

Vanaf 1 januari 2023 gaan de inwoners van Lansingerland over op het Diftar systeem, waarbij mensen die minder restafval aanbieden minder betalen dan mensen die meer restafval aanbieden. Dit zou het systeem eerlijker maken. Maar is dat wel zo?

Wethouder Muis: "Doordat de tariefstelling niet is gebaseerd op aanbod per kg maar op 60 liter zakken in een ondergrondse container en minicontainers van 240 liter (vier zakken à 60 liter) of 140 liter (meer dan twee zakken à 60 liter), zorgen wij dat niemand benadeeld wordt. En adviseren wij ook hierom de minicontainer vol aan te bieden."

De inwoners hebben onlangs een folder gekregen waarin de invoering per 1 januari wordt aangekondigd. Terwijl de commissie en de gemeenteraad het nieuwe systeem en de tarieven pas ergens in december gaan behandelen. Voor de bewoners wordt het daardoor nog meer onzeker. Bovendien is voor hen de tijd om eventueel een bezwaarschrift in te dienen, dan kort. Gezien de impact van de invoering op de burgers zou de commissie en raad zich hier toch sneller over moeten buigen. Naar de inwoners die straks bezwaar aantekenen, is dat ook wel zo respectvol.

Wethouder Muis: "De invoering van het nieuwe afvalbeleid is al eerder vastgesteld. Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid ´Van afval naar grondstof - op weg naar volledig circulair in 2050´ vastgesteld. De definitieve tarieven worden elk jaar in december vastgesteld. Zodra de tarieven bekend zijn worden die breed gecommuniceerd met onze inwoners."

Verliezer

Door het nieuwe systeem lopen de kosten voor het opruimen van zwerfafval en het leegmaken van papierbakken op. Dan hebben we het nog niet gehad over de kosten, communicatie, handhaving, bezwaarschriften enzovoort. Die kosten worden ongetwijfeld doorberekend in wat de inwoners moeten gaan betalen. Daar komt de inflatie dan nog eens overheen. Kortom, de burger is de grote verliezer.

Wethouder Muis: "Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met Diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalinzameling en verwerking niet verder oplopen voor onze inwoners. Nogmaals, de bewoners hebben met Diftar zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Zij betalen naast een vast bedrag, per keer dat zij de minicontainer aanbieden of de verzamelcontainer openen met hun afvalpas. En wat ik ook al eerder vertelde, hoe minder vaak zij de minicontainer aan de straat zetten of hun restafval wegbrengen naar het Afvalbrengstation, hoe minder zij betalen. De reguliere kosten voor het inzamelen en onze interne kosten worden hierdoor niet hoger."

Er zijn gemeenten waar recent de kosten dermate uit de hand liepen, dat de inzameling van huisvuil via het Diftar systeem moest worden teruggedraaid. Is er bij die gemeente informatie ingewonnen, alvorens Lansingerland zeg maar, het licht op groen zette?

Wethouder Muis: "Er is uitvoerig onderzoek gedaan en afstemming en overleg met meerdere gemeenten gepleegd."

Zorgplicht

De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om een gezond leefklimaat. Hoe gaat dit in de zomer? Eens per twee weken het huisvuil ophalen is dan al te weinig om de maden en vieze lucht uit menig container te weren.

"Als inwoners hun afval goed scheiden, dus geen plastic verpakkingen, drinkpakken en etensresten, is er weinig restafval dat stank veroorzaakt. Het risico op ongedierte en stankoverlast wordt veelal veroorzaakt door etensresten, met uitzondering van luiers. Etensresten horen thuis bij het Groente-, Fruit,- en Tuinafval (GFT). Wat overigens ook mag worden aangeboden in een zakje, mits dat composteerbaar is. Al is hier ook een speciaal bakje voor. Inwoners die het GFT of etensresten nog niet gescheiden aanbieden, adviseer ik van de mogelijkheid van het bakje gebruik te maken. Een tip van mijn kant is, plaats een houten latje tussen de deksel en de rand van de minicontainer. Hierdoor is ventilatie mogelijk. Daardoor neemt de kans op stankoverlast af."

De Plastic Metaal en Drankkarton (PMD) zakken aan de lantaarnpalen en op een hoop ernaast, doen het straatbeeld geen goed. Is meer afvalpunten voor het wegbrengen van gescheiden afval en dan stoppen met de PMD zakken, een oplossing?

"Doordat wij in Lansingerland het PMD via de zakken inzamelen, is er weinig tot geen afkeur. PMD dat we in zakken aanbieden, raakt het minst vervuild met andere afvalstromen. Dat blijkt ook uit landelijk onderzoek. Het PMD uit de zakken kan goed gesorteerd en gerecycled worden. Van het gerecyclede PMD worden nieuwe producten, zoals nieuwe verpakkingen, gemaakt."

Luiers

In een jonge gemeente als Lansingerland vormen gebruikte luiers een belangrijk deel van het afval. Jonge gezinnen komen daardoor automatisch aan een hoger bedrag qua heffingskosten. Om hen tegemoet te komen, wordt er nagedacht over het invoeren van de uitwasbare luier. Hoe ver is de gemeente daarin?

"De gemeente is, in samenwerking met Nappy’s, met een pilot wasbare luiers gestart. Hier hebben zich dertig deelnemers bij aangesloten. De pilot duurt een half jaar, waarbij jonge ouders de uitdaging aan gaan om gebruik te maken van wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. Het uiteindelijke doel is om door het gebruik van wasbare luiers de hoeveelheid afval die ontstaat door wegwerpluiers, te verminderen. Zodra er meer bekend is over de uitkomsten en het eventuele vervolg van de pilot zullen wij dit op onze website communiceren."

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het nieuwe afvalbeleid of over de afvalscheiding? De antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op de campagnewebsite: www.samenhalenweerallesuit.nl.
U kunt ook contact opnemen met Renewi via Lansingerland@renewi.com of bel: 010-4454199.
Een afspraak maken met een afvalcoach kan via afvalcoach@lansingerland.nl.
Het speciale bakje voor GFT-afval kan op www.mijnafvalwijzer.nl in het menu onder ‘Bestellen’ worden besteld.