Wilderszijde: stap voor stap op weg naar realisatie

Lansingerland – Gemeenteraads- en commissieleden werden de afgelopen week door een ambtelijk team van medewerkers weer digitaal bijgepraat over het proces van voorbereidingen die allemaal doorlopen moeten worden voordat de eerste paal in 2022 voor de bouw van minstens 2.700 woningen eindelijk geslagen kan worden.

Freek J. Zijlstra

Hoe lang kan het duren voordat in papieren plannen iemand kan gaan wonen? Héél lang in het geval van Wilderszijde! Al in 1998 werden de eerste afspraken met marktpartijen gemaakt. Pas in 2005 lag er een eerste Masterplan, waarna in 2008 er een bestemmingsplan voor Wilderszijde lag en voor ‘Plan Buyten’ de aanbesteding werd gedaan. Dat deelplan wordt nu (met enkele aanpassingen) als eerste gerealiseerd. In 2011 werd Wilderszijde ‘on hold’ gezet in verband met de economische crisis. Pas in 2016 werd de draad weer opgepakt, waarna in 2017 het ambitiedocument voor het Wilderszijde dat beter past bij deze tijd werd gepresenteerd. Een jaar later verscheen de Nota van Uitgangspunten en vanaf 2019 werd gewerkt aan een nieuw Masterplan. Het afgelopen jaar werd begonnen met de nadere uitwerking van het bestemmingsplan voor Wilderszijde waar minimaal 2.500 woningen gebouwd gaan worden, en als alle verkavelingen goed geregeld zijn 2.700 woningen. Het blijft de ambitie 3.000 woningen te bouwen, maar dat heeft alles met de dichtheid van het aantal woningen per bouwveld te maken. En dat is weer afhankelijk van de hoeveelheid parkeerplaatsen. De minimale hoeveelheden groen (18% in de hoofdstructuur en 9% in de bouwvelden) en water (10%) zijn ook vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn acht zienswijzen ingediend en ongeveer honderd geïnteresseerden hebben de informatieavond gevolgd. Recent werd het toetsingsadvies van de commissie MER (milieueffectrapportage) ontvangen. Een zienswijze ging over toevoeging van een ontsluitingsweg, maar die wordt volgens het (op papier uitgevoerde) verkeersonderzoek niet noodzakelijk en ongewenst geacht. Een andere zienswijze ging over het feit dat langs de Boterdorpseweg bouwhoogtes van 28 meter gerealiseerd kunnen gaan worden, waardoor niet alleen het uitzicht, maar mogelijk ook de lichtinval zal veranderen. De afstand van minimaal 120 meter tussen de gevels sluit dat echter uit. Andere zienswijzen gingen onder andere over een gezonde leefomgeving, cumulatieve geluidsoverlast, en het eventueel toevoegen van een klein stukje onbebouwd gebied aan Park de Polder. Op advies van de MER is in verband met de geluidsdruk een akoestisch expert aan het team van deskundigen toegevoegd.
De hoeveelheid parkeerplaatsen in Wilderszijde wordt beperkt en extra plaatsen zullen in eerste instantie aan de rand van de wijk bij de toegangswegen ‘adaptieve parkeerplaatsen’ worden, die gedeeltelijk vergroend zijn.
Wilderszijde heeft slechts twee toegangswegen. Er zijn nu al zorgen over verkeersstromen, met name rondom de drie tot vier nieuwe scholen die gesticht worden, en in toenemende mate als deze scholen door de onderwijsopzet ook nog eens een regionale aantrekkingskracht hebben. De woonwijk zou immers ‘autoluw’ gemaakt worden?

Geluidsoverlast

Een aantal commissieleden is verbaasd dat de MER zo’n gematigd dan wel positief oordeel heeft met betrekking tot de cumulatieve geluidsoverlast van de A16 Rotterdam en de vliegbewegingen naar en van Rotterdam The Hague Airport. Verzekerd wordt dat ‘de akoestiek’ veel aandacht krijgt en dat de er in de toekomst met ‘slimme isolatiemaatregelen’ veel mogelijk is, onder andere bij het tegengaan van het weerkaatsen van geluid tussen de bebouwing. Met het oog daarop worden langs de HSL rijtjes huizen als geluidsbuffer gebouwd en die functie krijgt de hoogbouw langs de HSL en de Boterdorpsweg ook. De huizen daarachter zouden dan minder overlast hebben. De vraag blijft of nieuwe bewoners (van buiten Lansingerland) hier wel voldoende over geïnformeerd zullen worden. In een eerder stadium was immers sprake van het ondertekenen van een document dat men hier kennis van had genomen.
Op 7 december aanstaande staat Wilderszijde op de agenda van de commissie Ruimte, waarna op 23 december in de gemeenteraad besluitvorming volgt. Dan zal na een beroepstermijn van zes weken na half februari 2022 het bestemmingsplan onherroepelijk zijn en kunnen de volgende stappen op weg naar bebouwing gezet worden!