Iets minder bezuinigingen en meer investeringen dan verwacht

College Lansingerland presenteert laatste begroting

Lansingerland - Wethouder Jan-Willem van den Beukel (financiën) presenteerde vrijdag, in gezelschap van het merendeel van het college van b. en w. van de gemeente Lansingerland, met trots de begroting 2022-2025. De begroting laat nieuwe investeringen en minder ombuigingen dan eerder in de kadernota aangekondigd zien. Burgemeester Pieter van de Stadt wees op het motto van de begroting 2022-2025 'Verantwoord overdragen'. Het was de laatste begroting van dit college, gelet op de raadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Annette Docter

Ten opzichte van de dit voorjaar besproken kadernota, waarin de contouren van de begroting over 2022 zichtbaar werden gemaakt, komt het college met enkele aanpassingen. Na het verschijnen van de kadernota werd duidelijk dat Lansingerland extra Rijksgelden zal ontvangen als compensatie voor de toegenomen jeugdzorgkosten. Hierdoor wordt het mogelijk verder te investeren in goede jeugdzorg. Daarnaast stelt het college voor extra gelden te investeren in versterking van de informatieveiligheid, ICT-basisvoorzieningen en de digitale dienstverlening. Ook wil Lansingerland een structurele versterking van de uitvoering van nieuwe wettelijke gemeentelijke taken, zoals de Archiefwet en de Omgevingswet. Tot slot zal structureel een bedrag in de begroting worden opgenomen voor het houden van verkiezingen.
Bijna een vijfde van de eerder aangekondigde bezuinigingen uit de kadernota wordt teruggedraaid. Zo zal de Snip, de locatie van het gemeentehuis in Bleiswijk, weer open gaan, blijft er budget voor duurzaamheid en worden de OZB-tarieven voor woningen niet verhoogd.

'Verantwoord overdragen'

De financiële situatie van de gemeente Lansingerland staat er beter voor dan verwacht. De coronacrisis, en wat daarmee gepaard gaat zoals eventuele toename van de werkloosheid, hakte er minder in dan verwacht. Economisch gaat het goed in onze gemeente. De gemeente heeft zo'n 6,5 ton beschikbaar gesteld aan het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Een niet gering bedrag, dat volgens wethouder Kathy Arends positieve effecten heeft gehad.
Burgemeester Pieter van de Stadt lichtte tijdens de presentatie aan de pers de titel van de begroting toe: 'Verantwoord overdragen'. "Met het oog op de verkiezingen in maart 2022 kiezen we bewust voor een goede overdracht van de financiële situatie voor de komende jaren. We willen de toekomstige coalitie en raad op pad sturen met een evenwichtige en gezonde gemeentelijke huishoudportemonnee. We hebben de afgelopen jaren onder andere ingezet op economische versterking, verduurzaming en het realiseren van extra woningbouw in Lansingerland met behoud van de dorpse karakters van de drie kernen. Deze nieuwe begroting maakt het mogelijk om te blijven investeren in een toekomstbestendig Lansingerland."
Het college kijkt met deze begroting nadrukkelijk vooruit. "Onze opvolgers moeten kunnen rekenen op een solide financiële basis. De gemeentelijke dienstverlening moet voldoen aan bepaalde kwaliteiten en het past ons niet de toekomstige bestuurders met een erfenis op te zadelen."
Daarbij signaleert het college dat uitstel van investeringen in de informatietechnologie niet langer verantwoord is. "De hack bij het Hof van Twente en meer recent grote storingen bij Facebook en WhatsApp maken de kwetsbaarheid duidelijk", aldus wethouder Simon Fortuyn. "Nu is de ruimte er om de noodzakelijke stappen te zetten. Dit zal onder andere gebeuren door middel van trainingen en kennisoverdracht van het gemeentelijk apparaat."

De begroting zal op 27 oktober in de commissievergadering Algemeen Bestuur en op 4 november in de gemeenteraad worden besproken. Voor die tijd komen wij uitgebreider terug op de begroting 2022-2025.